Privacyverklaring

Algemene voorwaarden EVapp
EVapp vzw verzamelt gegevens over u wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt (hierna de “Diensten” genoemd) en via andere interacties en communicaties die u met ons hebt. De Diensten worden verleend door Prior-IT BV en deze Privacyverklaring is van toepassing op gegevens verzameld en gebruikt door EVapp vzw/Stuurgroep Hoogstraten (Prior-IT BV en EVapp vzw worden hierin gezamenlijk “EVapp” of “wij” of “we” genoemd).

Het lopende testproject gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Hoogstraten, die bestaat uit EVapp vzw (met ondernemingsnummer 0629.801.895), Prior-IT BV (met ondernemingsnummer 0607.954.626), de Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening en de Stad Hoogstraten (met ondernemingsnummer 0207.505.202).

Reikwijdte en toepassing
Deze Verklaring is van toepassing op de personen die zich via deze applicatie registreren als hulpverlener (gezamenlijk “Hulpverleners” of apart “u”). De Verklaring is niet van toepassing op de personen die onze app of Diensten gebruiken via noodoproep (“Gebruikers”). Als u contact hebt met de Diensten als Gebruiker en als Hulpverlener zijn de respectieve privacyverklaringen van toepassing op de twee verschillende soorten interacties.

Verzamelen van gegevens
Gegevens die u ons verstrekt
We verzamelen persoonsgegevens die u ons direct verstrekt, zoals wanneer u uw account creëert, wijzigt of erop inlogt, hulp van ons vraagt, toestemming geeft voor een antecedentenonderzoek, uw brevet als hulpverlener indient of op andere wijze met ons communiceert. Deze persoonsgegevens omvatten onder meer: naam, e-mail, telefoonnummer, postadres, informatie over kwalificatie als hulpverlener, verzekeringsinformatie en andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Gegevens die we verzamelen via uw gebruik van onze diensten
Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we gegevens over u in de volgende algemene categorieën:
● Locatiegegevens: Als voorwaarde voor het verlenen van eerste hulp aan Gebruikers via het EVapp-platform en om toegang te krijgen tot onze Diensten, dienen uw precieze locatiegegevens aan EVapp te worden verstrekt via de app die u gebruikt. Als de EVapp-app toestemming heeft voor toegang tot locatiediensten via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem (“platform”), verzamelen we de precieze locatie van uw apparaat wanneer de app op de voorgrond of achtergrond openstaat. We kunnen uw locatie ook bij benadering achterhalen via uw IP-adres.
● Gebruikers- en voorkeursgegevens: We verzamelen gegevens over hoe u via de app contact heeft met onze Diensten, aangegeven voorkeuren en gekozen instellingen.
● Apparaatgegevens: We kunnen gegevens over uw mobiele apparaat verzamelen waaronder, bijvoorbeeld, het hardwaremodel, besturingssysteem en versie, bestandsnamen en versies, voorkeurstaal, unieke apparaat identificatiecode, serienummers, apparaat bewegingsgegevens en mobiele netwerkgegevens.
● Logingegevens: Wanneer u contact hebt met de Diensten verzamelen we serverlogs, die gegevens kunnen bevatten zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdata en -tijden, app- functies of bekeken pagina’s, app crashes en andere systeemactiviteiten.

Belangrijke informatie over platformtoestemmingen
De meeste mobiele platforms (iOS, Android enz.) hebben bepaalde soorten apparaatgegevens waartoe apps geen toegang hebben zonder uw goedkeuring en deze platforms hebben verschillende toestemmingssystemen om uw goedkeuring te verkrijgen. Het mobiele toestel zal u de eerste keer waarschuwen wanneer de EVapp-app toestemming nodig heeft voor toegang tot bepaalde soorten gegevens en zal u dit verzoek laten goedkeuren (of niet goedkeuren).

Gebruik van gegevens
We kunnen de gegevens die we over u verzamelen gebruiken om:
● onze Diensten te verlenen, onderhouden en verbeteren, waaronder bijvoorbeeld het verstrekken van producten en diensten (en gerelateerde informatie sturen) nieuwe functies ontwikkelen, een veiligheidsfunctie ontwikkelen, gebruikers verifiëren, productupdates en administratieve berichten sturen;
● interne werkzaamheden uit te voeren, waaronder bijvoorbeeld om fraude en misbruik van onze Diensten te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;
● berichten te sturen aan de Gebruiker of de hulpdiensten over uw respons op een bepaalde oproep via de applicatie zoals bijvoorbeeld geschatte aankomsttijd;
● de Diensten te personaliseren en te verbeteren.

Het uitwisselen van gegevens
We kunnen de gegevens die we over u verzamelen uitwisselen zoals beschreven in deze Verklaring of zoals beschreven ten tijde van de verzameling of uitwisseling, waaronder als volgt:

Via onze Diensten
We kunnen uw gegevens uitwisselen met derden waarmee wij van u gegevens mogen delen, bijvoorbeeld de Belgische medische hulpdiensten, waaronder maar niet gelimiteerd tot de hulpcentrale 100/112.

Andere belangrijke uitwisseling
We kunnen uw gegevens uitwisselen:
● met dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van EVapp of Prior-IT die diensten verlenen of gegevensverwerking uitvoeren namens ons, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden;
● met Verdi BV en JD Soft BV, die instaan voor alle communicatie van en naar de Belgische medische hulpdiensten, en in die hoedanigheid ook gegevensverwerking uitvoeren namens ons.
● in antwoord op een verzoek tot informatie door een bevoegde instantie als wij denken dat bekendmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving, voorschriften, verordeningen, licenties of een juridische procedure;
● met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden als we denken dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze gebruikersafspraken of -beleidslijnen, of om de rechten, de eigendom of de veiligheid van EVapp of anderen te beschermen;
● als we u op een andere manier informeren en u instemt met de uitwisseling; en
● in een geaggregeerde en/of anonieme vorm die niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.

Uw keuzes
Accountgegevens
U kunt uw accountgegevens te allen tijde corrigeren door in te loggen op uw online of in-app account (via profile.EVapp.org). Als u uw account wilt annuleren, e-mail ons dan op . Merk op dat wij in sommige gevallen bepaalde persoonsgegevens over u kunnen bewaren zoals wettelijk vereist of voor legitieme zakelijke doeleinden voor zover wettelijk toegestaan.

Toegangsrechten
EVapp zal individuele verzoeken met betrekking tot toegang, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die zij opslaat inwilligen binnen de 15 dagen na ontvangst van het verzoek en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Locatiegegevens
We vragen toestemming voor het verzamelen door onze app van de precieze locaties van uw mobiele apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze gegevens goedkeurt, kunt u het later uitschakelen door de locatie-instellingen te wijzigen op uw mobiele apparaat. U zult echter niet in staat zijn om toegang te verkrijgen tot onze Diensten of uw diensten te verlenen op het EVapp-platform als u onze verzameling van precieze locatiegegevens uitschakelt. Daarnaast zult u door het uitschakelen van het door ons verzamelen van precieze locaties van uw apparaat onze mogelijkheid niet beperken om uw locatie bij benadering af te leiden van uw IP-adres.

Aansprakelijkheid
EVapp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door klant aan hardware of software die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de EVapp-app. Onder schade worden onder andere verstaan: gegevensverlies, inkomstenderving, schade geleden door het niet-beschikbaar zijn van de apparatuur, brandschade.

Wijzigingen in de Verklaring
We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonsgegevens behandelen, of in de Verklaring, zullen we u via de Diensten of via een ander middel zoals e-mail hierover een mededeling doen. Uw verdere gebruik van de Diensten na deze mededeling vormt uw goedkeuring van deze wijzigingen. We moedigen u aan deze Verklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Beroepsgeheim
De vrijwilligers van EVapp vallen onder het medisch beroepsgeheim, zoals gedefinieerd in art 458 en 458bis van het Strafwetboek. Het niet respecteren van het medisch beroepsgeheim zal leiden tot (a) de onmiddellijke verwijdering van de vrijwilliger uit het bestand van de EVapp-vrijwilligers en (b) een intern onderzoek van de Stuurgroep. Bij ernstige en bewuste schending van het beroepsgeheim kan een procedure ingeleid worden bij het Parket.

Neem contact met ons op
Als u vragen hebt over deze Verklaring, neem dan contact met ons op: of schrijf ons: EVapp vzw, t.a.v.: Legal, AA Toren – 8e verdieping, Technologiepark 122 (zone C2a), B-9052 Zwijnaarde.