Privacy Policy

EVapp vzw verzamelt informatie over u wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt (hierna de “Diensten” genoemd) en via andere interacties en communicaties die u met ons hebt. De Diensten worden verleend door Prior-IT bvba en deze Privacyverklaring is van toepassing op informatie verzameld en gebruikt door EVapp vzw/Stuurgroep Hoogstraten (Prior-IT bvba en EVapp vzw worden hierin gezamenlijk “EVapp” of “wij” of “we” genoemd).

Het testproject dat loopt van 1 maart 2017 tot 30 februari 2020 en gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Hoogstraten, die bestaat uit EVapp vzw (met ondernemingsnummer 0629.801.895), Prior-IT bvba (met ondernemingsnummer 0607.954.626), de Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening en de Stad Hoogstraten (met ondernemingsnummer 0207.505.202).

Reikwijdte en toepassing

Deze Verklaring is van toepassing op de personen die zich via deze applicatie registreren als hulpverlener (gezamenlijk “Hulpverleners” of apart “u”). De Verklaring is niet van toepassing op de personen die onze app of Diensten gebruiken via noodoproep (“Gebruikers”). Als u contact hebt met de Diensten als Gebruiker en als Hulpverlener zijn de respectieve privacyverklaringen van toepassing op de twee verschillende soorten interacties.

Verzamelen van informatie

Informatie die u ons verstrekt

We verzamelen informatie die u ons direct verstrekt, zoals wanneer u uw account creëert, wijzigt of erop inlogt, hulp van ons vraagt, toestemming geeft voor een antecedentenonderzoek, uw brevet als hulpverlener indient of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie omvat onder meer: naam, e-mail, telefoonnummer, postadres, informatie over kwalificatie als hulpverlener, verzekeringsinformatie en andere informatie die u aan ons verstrekt.

Informatie die we verzamelen via uw gebruik van onze diensten

Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie over u in de volgende algemene categorieën:

 • Informatie over de locatie: Als voorwaarde voor het verlenen van eerste hulp aan Gebruikers via het EVapp-platform, dienen uw precieze locatiegegevens aan EVapp te worden verstrekt via de app die u gebruikt. Als de EVapp-app toestemming heeft voor toegang tot locatiediensten via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem (“platform”), verzamelen we de precieze locatie van uw apparaat wanneer de app op de voorgrond of achtergrond openstaat. We kunnen uw locatie ook bij benadering achterhalen via uw IP-adres.
 • Gebruikers- en voorkeursinformatie: We verzamelen informatie over hoe u via de app contact heeft met onze Diensten, aangegeven voorkeuren en gekozen instellingen.
 • Apparaatinformatie: We kunnen informatie over uw mobiele apparaat verzamelen waaronder, bijvoorbeeld, het hardwaremodel, besturingssysteem en versie, bestandsnamen en versies, voorkeurstaal, unieke apparaatidentificatiecode, serienummers, apparaatbewegingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.
 • Loginformatie: Wanneer u contact hebt met de Diensten verzamelen we serverlogs, die informatie kunnen bevatten zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdata en -tijden, app- functies of bekeken pagina’s, app crashes en andere systeemactiviteiten.

Belangrijke informatie over platformtoestemmingen

De meeste mobiele platforms (iOS, Android enz.) hebben bepaalde soorten apparaatgegevens waartoe apps geen toegang hebben zonder uw goedkeuring en deze platforms hebben verschillende toestemmingssystemen om uw goedkeuring te verkrijgen. Het iOS-platform zal u de eerste keer waarschuwen als de EVapp-app toestemming wil voor toegang tot bepaalde soorten gegevens en zal u dit verzoek laten goedkeuren (of niet goedkeuren). Android-apparaten zullen u informeren over de toestemmingen die de EVapp-app vraagt voordat u de app voor het eerst gebruikt, en uw gebruik van de app vormt uw goedkeuring.

Gebruik van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken om:

 • onze Diensten te verlenen, onderhouden en verbeteren, waaronder bijvoorbeeld het verstrekken van producten en diensten (en gerelateerde informatie sturen) nieuwe functies ontwikkelen, een veiligheidsfunctie ontwikkelen, gebruikers verifiëren, productupdates en administratieve berichten sturen;
 • interne werkzaamheden uit te voeren, waaronder bijvoorbeeld om fraude en misbruik van onze Diensten te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;
 • berichten te sturen aan de Gebruiker of de hulpdiensten over uw respons op een bepaalde oproep via de applicatie zoals bijvoorbeeld geschatte aankomsttijd.
 • de Diensten te personaliseren en te verbeteren.

Het uitwisselen van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen uitwisselen zoals beschreven in deze Verklaring of zoals beschreven ten tijde van de verzameling of uitwisseling, waaronder als volgt:

Via onze Diensten

We kunnen uw informatie uitwisselen met derden waarmee wij van u informatie mogen delen, bijvoorbeeld de Belgische medische hulpdiensten, waaronder maar niet gelimiteerd tot de hulpcentrale 100/112.

Andere belangrijke uitwisseling

We kunnen uw informatie uitwisselen:

 • met dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van EVapp of Prior-IT die diensten verlenen of gegevensverwerking uitvoeren namens ons, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden;
 • met JD Soft bvba die instaan voor alle communicatie van en naar de Belgische medische hulpdiensten en in die hoedanigheid ook gegevensverwerking uitvoeren namens ons.
 • in antwoord op een verzoek tot informatie door een bevoegde instantie als wij denken dat bekendmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving, voorschriften, verordeningen, licenties of een juridische procedure;
 • met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden als we denken dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze gebruikersafspraken of -beleidslijnen, of om de rechten, de eigendom of de veiligheid van EVapp of anderen te beschermen;
 • als we u op een andere manier informeren en u instemt met de uitwisseling; en
 • in een geaggregeerde en/of anonieme vorm die niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.

Uw keuzes

Accountinformatie

U kunt uw accountinformatie te allen tijde corrigeren door in te loggen op uw online of in-app account (via profile.EVapp.org). Als u uw account wilt annuleren, e-mail ons dan op gro.p1585929579paVE@1585929579regil1585929579liwji1585929579rv1585929579. Merk op dat wij in sommige gevallen bepaalde informatie over u kunnen bewaren zoals wettelijk vereist of voor legitieme zakelijke doeleinden voor zover wettelijk toegestaan.

Toegangsrechten

EVapp zal individuele verzoeken met betrekking tot toegang, correctie en/of verwijdering van de persoonlijke gegevens die zij opslaat inwilligen binnen de 15 dagen na ontvangst van het verzoek en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Informatie over de locatie

We vragen toestemming voor het verzamelen door onze app van de precieze locaties van uw mobiele apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunt u het later uitschakelen door de locatie-instellingen te wijzigen op uw mobiele apparaat. U zult echter niet in staat zijn diensten te verlenen op het EVapp-platform als u onze verzameling van precieze locatiegegevens uitschakelt. Daarnaast zult u door het uitschakelen van het door ons verzamelen van precieze locaties van uw apparaat onze mogelijkheid niet beperken om uw locatie bij benadering af te leiden van uw IP-adres.

Aansprakelijkheid

EVapp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door klant aan hardware of software die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de EVapp-app. Onder schade worden onder andere verstaan: gegevensverlies, inkomstenderving, schade geleden door het niet-beschikbaar zijn van de apparatuur, brandschade.

Wijzigingen in de Verklaring

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, of in de Verklaring, zullen we u via de Diensten of via een ander middel zoals e-mail hierover een mededeling doen. Uw verdere gebruik van de Diensten na deze mededeling vormt uw goedkeuring van deze wijzigingen. We moedigen u aan deze Verklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Beroepsgeheim

De vrijwilligers van EVapp vallen onder onder het medisch beroepsgeheim, zoals gedefinieerd in art 458 en 458bis van het Strafwetboek. Het niet respecteren van het medisch beroepsgeheim zal leiden tot (a) de onmiddellijke verwijdering van de vrijwilliger uit het bestand van de EVAPP-vrijwilligers en (b) een intern onderzoek van de Stuurgroep. Bij ernstige en bewuste schending van het beroepsgeheim kan een procedure ingeleid worden bij het Parket.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze Verklaring, neem dan contact met ons op: gro.p1585929579paVE@1585929579regil1585929579liwji1585929579rv1585929579 of schrijf ons:

EVapp vzw, t.a.v.:
Legal,
Louis Varlezstraat 8,
9030 Mariakerke,
België.